НОВАЛИС – гр. Пазарджик, 2009-2010

Енергийна ефективност в индустрията, сгради и инфраструктури

Референтен списък на извършени дейности

Работа по други обекти в областта на енергетиката (вкл. когенерация) в партньорство

Консорциум  3К АД  и  ЕНЕРКОН ЕООД

Проекти, реализиран във фабрика НОВАЛИС – гр. Пазарджик

 

Проекти, реализиран във фабрика НОВАЛИС – гр. Пазарджик, 2009-2010 година

Във връзка с предстоящото отваряне на европейски програми по КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ за субсидии на фабрики по ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ и ВЪЗОБНОВЛЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ще Ви предствим по-подробно един от нашите проекти, реализиран във фабрика НОВАЛИС – гр. Пазарджик, 2009-2010 гг.

покривна фотоволтаична централа „ЗЛАТЕН ЛЕВ СОЛАР’, свързана към електропреносната мрежа, с пикова инсталирана електрическа мощност 121 kWp – най-голямата покривна фотоволтаична инсталация, реализирана до момента в България.

На покрива на фабриката са монтирани 2 полета фотоволтаични колектори:

I поле

1300 тънкослойни PV модула, доставени от KANEKA PV – Japan, тип К-60 Модулите тип К-60 са с непроменящи се характеристики (вкл. ефективност) при промяна на температурата на модула.

Фотоволтаичните модули са инсталирани на покрива на специална конструкция, проектирана и изпълнена за въздействия на вятър, сняг и дъжд, като конструкцията е инегрирана с осветителната система на фабриката за естествена светлина.

Фотоволтаичните модули KANEKA тип К-60 са свързани към 13 бр. трансформаторни инвертора Sunny Mini Central SMC 5000 A/6000 A (inverter for 3-phase grid feeding PV plants), произведени от SMA Technologie AG - Germany.   с 

II поле

260 поликристални PV модула, доставени от IBC Solar - Germany, тип STP 175 + STP 180.

Фотоволтаичните модули са инсталирани на покрива на специална конструкция, проектирана и изпълнена за въздействия на вятър, сняг и дъжд, като конструкцията е интегрирана с осветителната система на фабриката за естествена светлина.

Фотоволтаичните модули тип STP 175 + STP 180 на IBC Solar - Germany са свързани към 8 бр. безтрансформаторни инвертора SUNNY BOY 4000 TL/ 5000 TL, произведени от SMA Technologie AG - Germany.

Трансформаторните инвертори на I поле и безтрансформаторните инвертори на II поле са свързани, съответно, към 2 бр. разпределителни табла (РТ 01 и РТ 02). От 2-те разпределителните табла ел.енергията се подава към главно разпределително табло (ГРТ) с контролно-измеривтелни уреди за 3-те фази. ГРТ е оборудвано с миниатюрни автоматични прекъсвачи с изключвателна способност 6/10 kA в съответствие с EN 60898/EN 60947-2 и са съобразени с токовете на късо съединение. Приложената комбинация от автоматични прекъсвачи гарантира пълна енергийна селективност до 16 кА ток на к.с.

Комутационното табло Gemini на АВВ Sace е с висока степен на автоматизация на процесите (контрол и управление) и притежава изключително висока степен на защита IP 66. Таблото е оборудвано с устройство за АВР като прекъсвачът на основния източник е оборудван с комуникационен модул за мониторинг състоянието на защитния блок и възможните причини за задействането му. Електронният защитен блок PR222DS/PD-LSI на прекъсвача на основното захранване дава възможност за ръчна или дистанционна настройка; настройка на нулевия проводник OFF, 50-100%; LED аларма при претоварване; интегриран изходящ контакт за сигнализиране на претоварване; интегрирана комуникация по Modbus; измерване на ток.

Подаването към електроразпределителната мрежа се осъществявя с повишаващ 3-фазен маслен трансформатор Michael Riedel GmbH тип RDST 125 с параметри 125 kVA и 0.4/10 kV с работни напрежения на намотките Upn = 10 kV и Usn = 0,4 kV. Сърцевината на трансформатора е от реципрочно наслоени междинни стоманени ленти от ARMCO стомана с малка загуба.

Всички разпределителни и комутационни табла, както и останалата електроапаратура са разположени в обособена част на индустриалната сграда. Техническата поддръжка и намесата на човешки фактор са сведени до минимум.